ÖZNELERİN GÖZÜNDEN VE DİLİNDEN AİLENİN TOPLUMSAL OLARAK İNŞASINA FENOMONOLOJİK BİR YAKLAŞIM

ÖZ

Öznenin aile tanımı normlar ya da yasalar ile ifade edilen aile tanımından farklı olabilmekte; bu durum da ailenin araştırma nesnesi olarak kabulünde bir takım sıkıntılar yaratabilmektedir. Bu araştırmada, her özne için farklı bir aile tanımı olabileceği savından hareketle, ailenin temel karakteristiği bireyin yaşadığı gerçek zaman ve mekânda, bireyin öznelere ve nesnelere verdiği anlam üzerine inşa ettiğini göstermek hedeflenmiştir.

Araştırmada, öznelerin zaman, mekân, yapmış oldukları olaylar ve geçmişleriyle olan ilişkileri temelinde gelişen, derinliklerdeki anlamı sorgulayan, fenomenolojik bir bakış açısıyla nitel analiz yöntemi kullanılmıştır. Ankara ve İzmir kent ve kırsalından seçilen kırk altı kişiyle yüz yüze mülakat yapılmıştır.

Araştırma sonucunda özne merkezli ailenin, bireyin akrabalık sistemi içerisinde, kendi dünya algısı etrafında inşa edildiği; yaş ve medeni durum değişikliklerinin bu sınırların inşasında rol oynadığı; "senin ailen" ve "benim ailem" tanımlarının bireylerin, gündelik hayat deneyimleri ile birlikte sosyal inşa sürecinde "bizim ailemiz" kavramı içerisindeki bireylere dönüştüğü saptanmıştır.

ABSTRACT

A PHENOMONOLOGICAL APPROACH FROM SUBJECT'S EYES AND LANGUAGE TO THE SOCIAL CONSTRUCTION OF FAMILY

The family description of the subject may be different from the norm or the family definition expressed by the law; and this situation can create some troubles in accepting the family as a research object. In this research, moving with thesis of having a different family definition for each subject, it is aimed to show that the basic characteristic of the family is built on the real time and space that the individual lives, on the meaning that the individual gives to the subjects and the objects.

A qualitative analysis method with a phenomonological view that question the meaning and based on the relations of individuals with time, space and past is used. Face-to-face interviews are conducted with forty- six people selected from Ankara and İzmir.

As a result of the research, it is seen that the subject-centered family is built around the world's own sense within the individual's kinship system; changes in age and marital status play a role in these boundaries; it has been determined that the definitions of "your family" and "my family" have turned individuals into individuals within the concept of "our family" in the social construction process, along with their everyday life experiences.

Devamı...
Son Makaleler

ABSTRACT

Due to immigration, lifestyle and dietary habits...

Yazının Devamı