Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Amacı ve Çalışma Alanı

MADDE 1 – “Sosyoloji Derneği” adı ile 18.1.1990 tarihinde merkezi Ankara’da olan bir dernek kurulmuştur. Bakanlar Kurulu’nun 10.02.1999 tarih ve 99/12405 sayılı kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü kazanmıştır. Dernek merkezi: Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi 9/7 Beşevler – ANKARA adresindedir.

MADDE 2 – Derneğin Amaçları ve Çalışmaları
 Türkiye’de Sosyolojinin anlaşılmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı yapmak, bu alanda bilimsel etkinliklerde ve yayında bulunmak, sosyologlar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamaktır.

Dernek, amaçları doğrultusunda iktisadi işletmeler kurabilir.

Dernek’in herhangi bir şubesi yoktur ancak gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler, o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Dernek, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik açabilir, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

Benzer amaçlı derneklerden, işçi, işveren, memur sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni ve nakdi yardım alabilir.

Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.

Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda; dernekler, birlikler, odalar, vakıflar, sendikalar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, yetkili organların kararı ile platformlar oluşturabilir.

MADDE 3 – Derneğin Çalışma Koşulları ve Çalışma Biçimleri
Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:


 1. Sosyolojinin ilgi alanlarında (Toplumsal cinsiyet, kadın, yaşlılık, engellilik, çocuk ve gençlik, dezavantajlı gruplar; yoksulluk, göç, kentleşme ve kentsel sorunlar, gecekondulaşma ve kentsel dönüşüm, kırsal ve kentsel kalkınma; aile, eğitim, ekonomi, siyaset, din, sağlık ve hukuk; güvenlik politikaları; sosyal politika ve sosyal sorumluluk; çalışma yaşamı, meslek ve istihdam sorunları; örgüt, toplumsal hareketler; sanayi ve teknoloji; iletişim toplumu ve sorunları, medya ve sosyal medya; şiddet, suç, insan hakları ve demokrasi; çevre ve ekolojik denge; kültür, turizm, spor, sanat ve serbest zaman) araştırma ve çalışmalar yapmak; projeler üretmek; eğitim programları hazırlamak, yürütmek ve belgelendirmek.
 2. Madde 3.1’de adı geçen alanlarda resmi ve özel kurum, kişi ve organizasyonlara danışmanlık hizmeti vermek ve yeterlilik çalışmaları yapmak.
 3. Aynı konularda ulusal ve uluslar arası makamların hibe programlarına proje yazmak ve yürütmek.
 4. Yakın disiplin ve bilim dallarıyla ve bunlara ilişkin kuruluşlarla amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak,
 5. Bilimsel nitelikte kongre, sempozyum, seminer, konferans, açık oturum düzenlemek ya da benzeri etkinliklerde bulunmak,
 6. Sosyologların mesleklerine ilişkin sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olmak,
 7. Ülkemizde sosyolojik düşünüşün etkin ve yaygın bir kimlik kazanması amacıyla yayınlar yapmak,
 8. Sosyoloji dalında lisans ya da yüksek lisans yapan başarılı ve olanakları kısıtlı öğrencilere dernek gelirinin en az %10′u tutarında karşılıksız burs vermek.

MADDE 4

Derneğin kurucu üyeleri aşağıdaki isimlerdir:

Adı Soyadı

Adresi

Uyruğu

Mesleği

Prof.Dr.Birsen Gökçe (H.Ü.)

Atatürk Bulvarı No: 231/4 K.Dere/ANK.

T.C.

Öğr. üyesi

Prof.Dr.ÖzerOzankaya (Y.Ü.)

Ataköy 9. kısım A-2/9 İSTANBUL

T.C.

Öğr. üyesi

Doç.Dr.Aytül Kasapoğlu (A.Ü.)

Gençlik Cad. No: 139/4 Anıttepe/ANK.

T.C.

Öğr. üyesi

Doç.Dr.Ziya Özcan (ODTÜ)

Reşit Galip Cad. 38/4 GOP./ANK.

T.C.

Öğr. üyesi

Doç.Dr. Faruk Kocacık (C.Ü.)

Cumhuriyet Üni. Loj.F.Blok 9 Sivas

T.C.

Öğr. üyesi

Y.Doç.Dr. Ali Erkul (C.Ü.)

Cumhuriyet Üni. Loj. F.Blok 3 Sivas

T.C.

Öğr. üyesi

Doç.Dr. Feride Acar (ODTÜ)

İran Cad. No: 29 GOP./ANKARA

T.C.

Öğr. üyesi

Doç.Dr. Ayşe Ayata (ODTÜ)

4. Cadde No: 2/1 B.Evler/ANKARA

T.C.

Öğr. üyesi

Doç.Dr. Yakın Ertürk (ODTÜ)

Piyade Sok. No: 22/24 Çankaya

T.C.

Öğr. üyesi

Y.Doç.Dr. Nihat Erdoğan (E.Ü.)

Selehattin Özkurt Cad. 5/4 Menemen

T.C.

Öğr. üyesi

Y.Doç.Dr.Mehmet Ecevit (ODTÜ)

Paris Cad.Havuzlu Sok.2/7 K.Dere/ANK

T.C.

Öğr. üyesi

 

İKİNCİ BÖLÜM

MADDE 5 – Dernek Üyeliği

Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

MADDE 6 – Derneğe Asıl Üye olmak için aşağıdaki koşullar geçerlidir:

 1. Yurttaşlık haklarına, fiil ehliyete sahip olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye’de yasalar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş bulunmak.
 2. Ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarından alınmış sosyoloji lisans ve/veya lisansüstü diplomasına sahip olmak.
 3. Yayınları, araştırmaları ya da çalışmaları ile sosyolog olarak tanınmış bulunmak.
 4. Yönetim Kurulunca belirlenen üyelik giriş ödentisini ve yıllık aidat tutarlarını yılları içerisinde ödemeyi kabul etmek.

Koşullar kapsamındaki şahıs veya tüzel kişiler, iki üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile üye olurlar. Üye olan tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi Genel Kurul’da bir oy hakkına sahiptir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

Asıl Üyelerin Görev ve Yetkileri:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurullara katılmak, Genel Kurullarda önerilerde bulunmak.
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri tüzük hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.

Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetim Kurulları’nın asıl ve yedek üyelerini seçmek ya da seçildiği takdirde bu görevleri yürütmek.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 7 – Derneğe Fahri Üye Olma:

Derneğin amaçlarına uygun hizmetlerde bulunmuş olanlar ile Sosyoloji Lisans öğrencileri Yönetim Kurulu kararı ile bu unvanı alabilirler. Bu üyelerin genel kurulda oy kullanma yetkileri yoktur.

MADDE 8 – Derneğe Giriş:

Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Yönetim Kurulunca belirlenecek gerekli belgeleri tamamlayarak Yönetim Kurulu başkanlığına başvururlar. Bu istekleri Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Başvuruları kabul edilenler “Asıl Üye” defterine kayıt edilirler.

MADDE 9 – Dernek Üyeliğinin Sona Ermesi:

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bunun dışında dernek üyeliğinden çıkma iki şekilde olur:

 1. Her üye yazılı olarak bildirmek şartıyla üyelikten ayrılabilir.
 2. Çıkarılma: Dernekler Kanunu’nun yasakladığı faaliyetlerde bulunan, derneğin tüzel kişiliğine söz ve yazı ile zarar veren, dernek aidatını ödememekte ısrar eden üyeler, dernek başkanının ya da herhangi bir üyenin teklifi üzerine onur Kurulunun alacağı karar ve Yönetim Kurulunun onayı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 10 – Dernek Organları:

 1. Genel Kurul

 2. Yönetim Kurulu

 3. Denetim Kurulu 


Dernek, Yönetim Kurulu kararı ve üyelerinin katılımı ile, dernek amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan diğer bilim ve meslek kuruluşlarının üyeleri ile müştereken :

Bilim ve Danışma Kurulu, Etik Kurul, vb. kurullar oluşturabilir. Bu organlara, yukarda a, b ve c satırlarında adları geçen zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

MADDE 11 – Genel Kurul

 1. Üç yılda bir Nisan ayı içindeki bir günde olağan toplantısını yapar;
 2. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının üç yılda bir yapılması esastır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 12 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 • Yönetim ve Denetim Kurullarını seçer.
 • Tüzük değişikliği yapar.
 • Oy kullanma ve karar alma şekillerini belirler.

MADDE 13 – Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek e-posta ile ve dernek web sitesinde yayınlanarak toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

MADDE 14 – Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya en geç on beş gün önceden üyelere bildirilmek şartı ile Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir yerde yapılır.

MADDE 15 – Toplantı Yeter Sayısı

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 16 – Toplantının Yapılış Usulü

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilan edilen gün saat ve yerde yapılır. 
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

14. Maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 17 – Toplantıda Görüşülecek Konular

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 18 – Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri

Yönetim Kurulu, dokuz asıl dokuz yedek üyeden olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 3. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 5. Dernek iç denetimini yılda bir yapmak.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu toplantısına mazeret dışı üç (3) defa katılmamaları halinde Yönetim Kurulu Üyeliği düşülecektir.

MADDE 19 – Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim kurulu tarafından 1 (bir) ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından 3 (üç) kişiyi, Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 20 – Onur Kurulu ve Onursal Başkanlık

Onur Kurulu 3 (üç) üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üye 2 (iki) yıl süre ile görev yapar ve dernek amacına aykırı davranan üyelerin durumunu görüşür. Üyelerden birini başkan olarak seçen onur kurulu, Yönetim Kurulu ya da dernek üyelerinin başvurusunu değerlendirmek için toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az 2 (iki) üyenin katılması gerekir.

Sosyoloji Derneğinin Kurucusu ilk ve 22 yıllık Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Prof. Dr. Birsen Gökçe Sosyoloji Derneğinin Onursal Başkanıdır.

MADDE 21 – Denetim kurulu Teşkili ve Görevleri:

Denetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Kurul, derneğin işlem ve hesaplarını bütün defterlerini incelemek ve hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunmakla görevlidir.

Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

MADDE 22 – Çalışma Grupları ve Kurul Komiteleri:

Yönetim Kurulu, dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü sayıda çalışma grubu ve çalışma komitesi oluşturur. Bu grup yada komitelerin görevleri çalışmaları tamamlandığında sona erer.

MADDE 23 – Planlama ve Program Kurulu:

Planlama ve program kurulu çalışma önceliklerini belirlemek üzere Yönetim Kurulunca atanır ve ona bağlı olarak çalışır. Kurul 5 üyeden oluşur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 24 -

A- Derneğin Gelirleri:

Derneğin gelirleri şu kaynaklardan sağlanır:

 • Giriş ödentisi, yıllık ödentiler, bağışlar, araştırma ve yayından sağlanan gelirler, mal varlığı gelirleri, resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerin yapacakları her türlü bağışlar, yardımlar ve armağanlar.
 • Mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak amacı ile ve kültürel faaliyetler yoluyla sağlanacak gelirler.
 • Benzer amaçlı derneklerden, işçi, işveren ve memur sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan alınan maddi yardımlar.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürütülen projeler nedeniyle sağlanan ayni ve nakdi yardımlar.
 • Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanan ayni ve nakdi yardımlar.
 • Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve uygulama gelirleri.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Yerli ve yabancı kaynaklı projelerde, projenin başlamasından itibaren 1 ay içinde ilgili kentin Valilik makamına resmi başvuruda bulunularak, ilgili makam bilgilendirir.

Giriş ücretini her yıl Yönetim Kurulu belirler ve yıllık aidat 120 TL’dir.

 

B- Derneğin Giderleri:

Yönetim Kurulu, derneğin amaçları doğrultusunda ve Genel Kurul tarafından onaylanan bütçesine uygun olarak dernek harcamalarını yapar.

 

MADDE 25 –  Zorunlu Defterler

Dernek, Dernekler Yasası ve Yönetmeliklerin belirlediği usuller çerçevesinde aşağıda yazılı defterleri tutar:

 • Üye Kayıt Defteri
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri
 • Gelen ve Giden Evrak Defteri
 • Gelir ve Gider Defteri

MADDE 26 – Derneğin Borçlanma Usulleri

Yönetim Kurulu; Genel Kurul Kararı olmadan sahip olduğu taşınmazları ipotek göstererek hiçbir şekilde borçlanamaz. Genel Kurul Kararı ile taşınmazlar ipotek gösterilerek Dernek bütçesi imkanları dahilinde borçlanılabilir.

 

MADDE 27 – Tüzüğün Değiştirilmesi ve Fesih

Tüzük, Genel Kurulun normal ya da olağanüstü toplantılarına katılan üyelerinin en az üçte ikisinin onayı ile değiştirilebilir. Genel Kurul üçte iki çoğunlukla derneğin çalışmalarına son verilebilir. Böyle bir durumda dernek malvarlığı Kızılay Genel Merkezine devredilir.

Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü:

Bakanlar Kurulu’nun 10.02.1999 tarih ve 99/12405 sayılı kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü onaylanan Sosyoloji Derneği, tüzüğünde kapsanmayan ancak bu statüdeki dernekler için öngörülen tüm kanun ve yönetmelikler hükümlerini de uygulamakla yükümlüdür.

Bu tüzüğün uygulanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.