Üyelik

Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Derneğe Asıl Üye olmak için aşağıdaki koşullar geçerlidir:

  • 1. Yurttaşlık haklarına, fiil ehliyete sahip olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye’de yasalar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş bulunmak.
  • 2. Ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarından alınmış sosyoloji lisans ve/veya lisansüstü diplomasına sahip olmak.
  • 3. Yayınları, araştırmaları ya da çalışmaları ile sosyolog olarak tanınmış bulunmak.
  • 4. Yönetim Kurulunca belirlenen üyelik giriş ödentisini ve yıllık aidat tutarlarını yılları içerisinde ödemeyi kabul etmek.

Koşullar kapsamındaki şahıs veya tüzel kişiler, iki üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile üye olurlar. Üye olan tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi Genel Kurul’da bir oy hakkına sahiptir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Asıl Üyelerin Görev ve Yetkileri:

  • Olağan ve olağanüstü Genel Kurullara katılmak, Genel Kurullarda önerilerde bulunmak.
  • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri tüzük hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.
  • Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetim Kurulları’nın asıl ve yedek üyelerini seçmek ya da seçildiği takdirde bu görevleri yürütmek
  • Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
  • Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Derneğe Fahri Üye Olma:

Derneğin amaçlarına uygun hizmetlerde bulunmuş olanlar ile Sosyoloji Lisans öğrencileri Yönetim Kurulu kararı ile bu unvanı alabilirler. Bu üyelerin genel kurulda oy kullanma yetkileri yoktur.

Derneğe Giriş:

Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Yönetim Kurulunca belirlenecek gerekli belgeleri tamamlayarak Yönetim Kurulu başkanlığına başvururlar. Bu istekleri Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Başvuruları kabul edilenler “Asıl Üye” defterine kayıt edilirler.

Üyelik Yenileme

Üyelerimizin, kayıtlarının güncelleştirilmesi için aşağıdaki Üye Bilgi Formu’nu doldurarak derneğimize göndermeleri gerekmektedir.

Bu yolla üye bilgilerimize web ortamında da ulaşılmasının sağlanması yanında çok daha sağlıklı bir haberleşme ortamının yaratılması amaçlanmaktadır. Derneğinizin etkin olarak hizmet sunabilmesi, yine siz üyelerimizin katkı ve katılımları ile mümkündür. Bu nedenle, öncelikle yıllık aidatların düzenli olarak ödenmesi konusunda özen göstermenizi rica ederiz. Aidatlarını zamanında ödemeyen üyelerimizin üyelik haklarının dondurulmasına gidilebilecektir.

Başvuru ve Bilgi Yenileme Formu

ÜYE BAŞVURU FORMU

Aidat Ödemeleri İçin:

İş Bankası Kavaklıdere
- Hesap Numarası: 4209-03313 07
- IBAN: TR 77 0006 4000 0014 2090 3313 07

Mobil aidat sistemi de kullanılabilir.

Üyelik Giriş Masrafları: 10 TL
Yıllık Aidat: 120 TL

Dernek Üyeliğinin Sona Ermesi:

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bunun dışında dernek üyeliğinden çıkma iki şekilde olur:

1. Her üye yazılı olarak bildirmek şartıyla üyelikten ayrılabilir.

2. Çıkarılma: Dernekler Kanunu’nun yasakladığı faaliyetlerde bulunan, derneğin tüzel kişiliğine söz ve yazı ile zarar veren, dernek aidatını ödememekte ısrar eden üyeler, dernek başkanının ya da herhangi bir üyenin teklifi üzerine onur Kurulunun alacağı karar ve Yönetim Kurulunun onayı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.